e-Health

Search for term:

Gatekeeper
Definition:

The primary care provider that is responsible for coordinating a patient´s care plan. Often the gatekeeper must authorize referrals to specialists and non-emergency hospital admissions.

Gatekeeper
Definition:

Primo operatore sanitario responsabile del coordinamento del programma di cura dei pazienti. Spesso questa figura deve autorizzare il ricorso a specialisti e accettazioni ospedaliere non urgenti.

Gatekeeper
Definition:

Det primära vårdgivaren som är ansvaret för att samordna patientens vård planen. Ofta kontrollen måste ge remisser till specialister och icke-akuta inläggningar på sjukhus.

Gatekeeper (zprostředkovatel)
Definition:

Dodavatel primární péče, který je zodpovědný za koordinaci pacientova plánu péče. Často právě gatekeeper může autorizovat doporučení ke specialistovi a neakutnímu nemocničnímu příjmu.

Gemenskapens strategi
Definition:

Ett förhållningssätt till ändring av hälso-vanor genom kampanjer på gemenskapsnivå. Gemenskapens insatser vanligtvis kombinerar psykologiska synsätt på individens beteende förändras, och den offentliga hälso-strategi för miljö-och politiska förändringar som inte kräver individuella åtgärder.

General Adaptation Syndrome
Definition:

A general, nonspecific reaction pattern organism exhibit in response to threat of damage that permits the body to mobilize against these threats.

Genomförandefasen
Definition:

Ett stort steg i systemets livscykel som systemet är konstruerat utifrån sina specifikationer för konstruktionen.

Genomförbara lösningen
Definition:

Genomförbara lösningen är ett av flera möjliga lösningar i genomförbart regionen.

Genomförbart Punkt
Definition:

Genomförbart är en kombination av kontroll variabler i genomförbart regionen.

Genomförbart Region
Definition:

Genomförbara regionen är området för möjliga lösningar av problemet

Genomica
Definition:

Studio di tutte le sequenze nucleotidiche, inclusi i geni strutturali, sequenze regolatrici, segmenti di DNA non codificante, presenti nei cromosomi di un organismo.

Genomica
Definition:

Studiul tuturor secventelor de nucleotide, inclusiv genele structurale,, segmentelor DNA, in cromozomii din organism.

Genomická databáza
Definition:

Organizovaný súbor informácií o génových postupnostiach, charakterizácii proteínov a ďalšieho genomického výskumu.

Genomická databáze
Definition:

Organizovaný sběr informací z procesu genové sekventace, charakterizace bílkovin a dalšího výzkumu.

Genomics
Definition:

The study of all of the nucleotide sequences, including structural genes, regulatory sequences, and no coding DNA segments, in the chromosomes of an organism.

Genomics Database
Definition:

An organized collection of information from gene sequencing, protein characterization, and other genomic research.

Genomiikka
Definition:

Kaikkien niiden nukleotidijärjestyksen tutkimus, sisältään rakenteellisia geenejä, sääntelyn rivejä, eikä DNA-segmenttien koodausta organiismen kromosomissa.

Genomik
Definition:

Studien av alla de nukleotidsekvenser, inklusive strukturella gener, reglerande sekvenser, och inte kodar DNA-segment i kromosomerna i en organism.

Genomik Databas
Definition:

En organiserad insamling av information från gensekvenser, protein karakterisering, och annan forskning.

Genomika
Definition:

Skúmanie všetkých nukleotidových postupností vrátane génov v ktorých je zabudovaná postupnosť aminokyselín, regulačných postupností a nekódujúcich DNA segmentov v chromozómoch určitého organizmu.

Displaying results 1 to 20 out of 75

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web