e-Health

Search for term:

e-Hälsa
Definition:

e-Hälsa är ett växande område i avlyssning av medicinsk informatik, folkhälsa och näringsliv, med hänvisning till hälso-och sjukvården och information som lämnas eller förbättras genom Internet och relaterad teknik. I en vidare mening, begreppet beskriver inte bara en teknisk utveckling, men också en minnestillstånd, ett sätt att tänka, en attityd och ett engagemang för nätverk, globalt tänkande, att förbättra hälso-och sjukvård lokalt, regionalt och över hela världen med hjälp av informations-och kommunikationsteknik.

e-Health
Definition:

e-Health is an emerging field in the interception of medical informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide by using information and communication technology.

e-Health
Definition:

e-Health je len etablujúcou sa oblasťou chápania lekárskej informatiky, verejného zdravotníctva a podnikania, pričom odkazuje na zdravotnícke služby a informácie podávané alebo skvalitňované prostredníctvom Internetu a súvisiacich technológií. V širšom poňatí charakterizuje tento pojem nielen určitý stav technického vývoja, ale aj stav mysle, spôsob myslenia, prístup a odhodlanie myslieť systémovo spolupracujúco a globálne tak, aby sa zdravotnícka starostlivosť za využívania informačných a komunikačných technológií skvalitnila jednak lokálne a jednak aj v celosvetovom poňatí.

e-Health (Sanità on line)
Definition:

e-Health rappresenta un campo emergente nell’ambito dell’informatica medica, dei servizi e della sanità pubblica, relativo alle cure sanitarie e alle informazioni diffuse o trasmesse tramite Internet e tecnologie affini. In senso lato, il termine indica non solo uno sviluppo tecnico, ma anche un’impostazione mentale, un modo di pensare, un atteggiamento e un impegno di tipo globale e interattivo, al fine di migliorare i servizi sanitari locali, regionali e mondiali con l’ausilio delle tecnologie di informazione e comunicazione.

e-Sanatate
Definition:

e-Sanatate este un domeniu de studiu aflat intersectia informaticii medicale, sanatatii publice si afacerilor, referindu-se la informatiile si serviciile de sanatate furnizate prin Internet sau tehnologii asemanatoare. In sens larg, termenul nu se refera doar la dezvoltarea tehnica, ci si la atitudinea, modul de gandire si abordare pentru a imbunatatii la nivel regional, regional sau mondial serviciile de ingrijire a sanatatii utilizand tehnologiile informatice si de comunicatie.

e-zdraví (e-Health)
Definition:

Rozvíjející se oblasti na pomezí lékařské informatiky, veřejného zdraví a zdravotních služeb se vztahem ke zdravotním službám a informacím poskytovaným či umožněným prostřednictvím Internetu a souvisejících technologií. V širším slova smyslu, pojem charakterizuje nejen technický vývoj, ale také „způsob povědomí“, způsob myšlení, postoje, a závazky k síťovému a globálnímu způsobu uvažování, pro zajištění (dosažení) zlepšení zdravotní péče na místní, regionální a na celosvětové úrovni prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Echipa pentru ingrijirea sanatatii
Definition:

Un grup coordonat de specialisti din domeniul sanatatii, incluzand doctori, asistente, dieteticieni, farmacisti, terapeuti si alti practicieni care cooereaza pentru a ingriji un pacient.

Economic Value Added
Definition:

Economic Value Added (EVA) is a profitability figure that shows the shareholders if the management was able to create value in the year.

Economic Value Added (EVA)
Definition:

Economic Value Added (EVA) je zisková veličina, která ukazuje v první řadě z hlediska akcionáře, zda podnik v daném roce vytvořil hodnotu. EVA je primárně zaměřena na zvýšení celkové výnosnosti akcionáře, klade si ale také za cíl sloužit jako systém cílů a podnětů pro top management. EVA odstraňuje nedostatky ukazatelů na roční bázi, jako je např. rentabilita celkového kapitálu (ROI), a tím umožňuje správně posuzovat i manažery, kteří tvoří dlouhodobé hodnoty projevující se nejprve jako náklad a teprve v následujících letech přinášejí vyšší zisky.
Hodnota vzniká tehdy, pokud je rozdíl mezi ziskem a tržními náklady kapitálu kladný, tzn. dosažená rentabilita je vyšší než náklady kapitálu. K výpočtu nákladů kapitálu se stejně jako u shareholder value používá průměrných vážených nákladů kapitálu WACC).
Jako zisková veličina se používá upravený zisk po dani z příjmů a před úroky (NOPAT). Za položky přispívající k tvorbě hodnoty se považují mj. také náklady na výzkum a vývoj, marketing a zavádění produktu. Proto se náklady na výkony tohoto druhu přičítají k původnímu zisku a odepisují se během několika let. Takto získané odpisy se poté od „zvýšené“ ziskové veličiny odečítají. Protože roční zisk tím převýší čistý zisk, je třeba přizpůsobit také daň z příjmů. Z výše uvedeného vyplývá následující vzorec:
EVA = NOPAT (net operating profit after (adjusted) taxes) – WACC × NOA (net operating assets)
Economic value added je tak možné označit také jako nadměrný zisk (nad úrovní tržního zúročení).


Efecte functionale
Definition:

Impactul ajutoarelor asupra rezultatelor de sanatate pot fi pozitive sau negative. Efectele negative sugereaza ca membrii unui mediu social devieaza de la obiceiurile de sanatate pozitive. Efectele pozitive sugereaza ca contactele sociale stimuleaza obiceiurile de sanatate pozitive.

Efectele directe ale ascultarii
Definition:

Observatie precum pacientii ascultatori obtin rezultate de sanatate mai bune indiferent daca primesc sau nu o medicatie activa.

Efecto renta
Definition:

Estudio de cómo las variaciones en el precio del producto afectan la demanda del mismo.

Efectos directos de conformidad
Definition:

Observación que los pacientes obedientes tienen mejores resultados de salud independientemente de si están o no bajo un tratamiento médico.

Efectos funcionales
Definition:

El impacto del entorno social sobre la salud puede ser positive o negativo. Los efectos negativos indican que las personas del entorno social desaprueban comportamientos saludables, mientras los efectos funcionales positivos indican que los contactos sociales de una persona refuerzan las costumbres que son buenas para el cuidado de la salud.

Efectul venitului
Definition:

Efectul asupra cererii, determinat de modificarea venitului real, ca urmare a modificarii relative a pretului sau serviciului analizat.

Effektiva lösningar
Definition:

Effektiv lösning är en av de önskade lösningar av multicriteria optimering problem.

Effetti Diretti dell’adesione al trattamento
Definition:

L’osservazione che i pazienti collaboranti raggiungono migliori esisti sia che assumano cure sia che non ne assumano.

Effetti funzionali
Definition:

L’impatto del supporto sociale sui risultati clinici può rivelarsi sia positivo che negativo. Gli effetti negativi suggeriscono che il contatto con i membri di un dato ambiente sociale distoglie dal corretto comportamento clinico, mentre gli effetti funzionali positivi suggeriscono che il contatto sociale rafforza tali comportamenti.

Effetto di reddito
Definition:

Effetto sulla quantità richiesta che risulta dalla variazione del reddito reale insieme alla variazione relativa del prezzo del bene o del servizio oggetto dello studio.

Efficient Solutions
Definition:

It is one of the desired solutions of the multicriteria optimization problem.

Displaying results 1 to 20 out of 134

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web