Healthcare Organization Human Resuorce Management

Search for term:

Bioinformatika
Definition:

Věda o tom, jak je informace reprezentována a sdílena v biologických systémech, počínaje na molekulární úrovni.

Biolääketieteellinen informatiikka
Definition:

Opintoalan tutkimus koskee monilaisten kysymyksien johtamisessa ja biolääketieteellisen tietojen käytämisessä, että sisältään biolääketieteellisen tietojenkäsittelyt ja biolääketieteellisen tietojen tutkimuksen luonteesta itseään. Ennen oli nimitetty lääketietellisena informatiikkana, uuden nimen on tarkoitettu täsmentää että domeeni sisältään biologisen ja bio-molekulaarisen informatiikan, sekä cliinisen kuvaus, ja terveydenhuoldon informatiikka

Biolääketieteellinen laskenta
Definition:

ATK-en käyttö biologiassa tai lääketieteessa.

Biolääketieteellinen laskenta
Definition:

ATK-en käyttö biologiassa tai lääketieteessa.

Biolekárska informatika
Definition:

Vedecká oblasť zaoberajúca sa širokým záberom problematík ohľadne riadenia a využívania biolekárskych informácií vrátane biolekárskych výpočtov a skúmaním povahy samotných biolekárskych informácií. V minulosti nazývaná lekárska informatika; nový názov má objasniť, že daná oblasť zahrňuje biologickú a bimolekulárnu informatiku, ale aj klinickú a zobrazovaciu informatiku a informatiku verejného zdravotníctva.

Biolekárska výpočtová technika
Definition:

Využívanie počítačov v biológii alebo v lekárstve.

Biological Plausibility
Definition:

The requirement that relationship between social support and outcomes make sense according to biological theories.

Biologická hodnovernosť
Definition:

Požiadavka, aby vzťahy medzi podporou sociálneho prostredia a výsledkami boli prijateľné z hľadiska biologických teórií.

Biologická věrohodnost
Definition:

Požadavek, aby vztahy mezi podporou sociálního prostředí (sociální podporou) a výsledky byly přijatelné z hlediska biologických teorií.

Biologinen uskottavuus
Definition:

Vaatimus siitä, että suhde sosiaalista tukea ja tulosten järkeä mukaan biologisia teorioita.

Biologiska Rimlighetskontroll
Definition:

Kravet på att förhållandet mellan socialt stöd och resultat vettigt utifrån biologiska teorier.

Biomedical Computing
Definition:

The use of computers in biology or medicine.

Biomedical Informatics
Definition:

A field of study concerned with the broad range of issues in the management and use of biomedical information, including biomedical computing and the study of the nature of biomedical information itself. Formerly called medical informatics, the new name is intended to clarify that the domain encompasses biological and bimolecular informatics as well as clinical, imaging, and public health informatics.

Biomedicinsk Computing
Definition:

Användningen av datorer i biologi eller medicin.

Biomedicínská informatika
Definition:

Obor zabývající se širokou škálou problémů v oblasti řízení a využití biomedicínských informací, včetně biomedicínských výpočtů a studií o povaze biomedicínské informace samotné. Dříve nazývaná medicínská informatika, nový název je určen k objasnění, že doména zahrnuje biologickou a bimolekulární informatiku, jakož i oblasti klinické, zobrazovací, veřejného zdraví a informatiky.

Biomedicínská výpočetní věda
Definition:

Využití počítačů v biologii či medicíně.

Black Box Method
Definition:

A method used for investigation of processes and phenomena with unknown nature using experimental impacts and observing the output reactions.

Black Box metod
Definition:

En metod som används för undersökning av processer och företeelser med okänd natur med hjälp av experimentella effekter och övervakningen av produktionen reaktioner.

Bläddra
Definition:

Scanning av en databas, en lista över filer, eller Internet, antingen för en viss vara eller något som verkar vara av intresse.

Bläddrare
Definition:

Ett användargränssnitt för Internet som gör det möjligt för användare att söka efter och visa avlägsna information resurser i ett lämpligt format.

Displaying results 61 to 80 out of 111

< Previous Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web